Yeşil Düşün

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI« GERİ DÖN

MARZEY, tesislerin rekabetçi yönlerini arttırmaları, üretimlerini gerçekleştirirken kalite standartlarına uygun faaliyetler yapılmasını, üretim faaliyetleri sürdürülürken çevrenin korunmasını ve İSG gereklerine riayet edilmesini sağlamak açısından firmalara ISO9001, ISO14001 ve OHSAS18001 yönetim sistemleri danışmanlığı hizmeti vermektedir. Günümüzde, kuruluşlardan beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak yetmemektedir. Beklenti, Kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumlulukları yerine getirmeleri yönündedir.

 

MARZEY AŞ, yönetim sisteminin firmanıza kurulması, dokümante edilmesi ve belgelendirilmesi sürecinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

>ISO 9001

Ürünün geliştirilmesi ve tasarımından, üretim, ürünün kurulup çalıştırılması ve servis işlemlerine kadar imalatın tüm hususları ile ilgili firmalar için Kalite Güvencesi standartlarıdır. Bilgisayar, otomobil, çeşitli aletler yapan firmalar ve bu firmaların ürün tasarımı da yapan satıcı firmaları bu çeşit firmalara örnektir. ISO 9001 Belgesi alımı için ödenen ücretler ve diğer giderler KOSGEB ve Ekonomi Bakanlığı İhracat Destekleri kapsamında geri ödemesiz olarak teşvik kapsamındadır. ISO 9001 Standardı, Kalite Yönetim Sistemi'nin nasıl oluşturulacağını tamamen kuruluşlara bırakmıştır. Yapılması gereken "standart" bir Kalite Yönetim Sistemi değil, standardın şartlarını karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmaktır.

 

ISO 9001 yönetim sistemi kurulan bir işyerinde;

 

-Piyasa koşullarında rekabetçilik sağlanır.
-Pazar payı genişler.
-Uluslar arası ticari avantajlardan yararlanılabilir.
-Müşteri beklentilerinin karşılanması sağlanır.
-Firma içinde yapılan iş ve işlemler standardize edilerek faaliyetlerin yürütülmesi kolaylaşır.
-Verimlilik ve karlılık artar.
-İşletmenin faaliyetlerinde sürekli iyileştirme sağlanır.
-Üretim den kaynaklanan hatalar minimize edilerek, mali kayıplar azaltılır.

 

>ISO 14001

 

ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemlerine ilişkin olarak uluslar arası alanda tanınmış bir standarttır ve kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği konusunda bir kılavuz sunmaktadır. IS0 14001, kuruluşlardan faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevresel etkilerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini, önemli etkilerini kontrol altına almalarını, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmalarını ve çevresel performanslarını sürekli geliştirmelerini bekler. ISO 14001, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak yönetim sistemi prensiplerine sahiptir ve dolayısıyla kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluş, ISO 14001 sistemini kolaylıkla mevcut sistemine entegre edebilir.

ISO 14001 yönetim sistemi kurulan bir işyerinde;

-Çevresel tehlike ve riskler tespit edilir.
-Çevresel etkilerin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve mümkün olduğunca en az hale getirilmesini sağlar.
-Doğal kaynak tüketimleri kontrol altına alınarak sürekli iyileştirmeler uygulanır.
-Atık yönetimi hiyerarşisine uygun olarak atık minimizasyonu sağlar, atıkların kaynağında önlenmesine yardımcı olur.
-İşletmeye uluslar arası pazarda prestij kazandırır. Rekabeti arttırır.
-Yasal şartlara uyum sağlanacağından; kuruluşu çevre ile ilgili cezayi müeyyidelere maruz bırakmaz.
-Çevresel performans takibi yapılacağından girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanır, maliyetler azaltılır.
-Çevre kazalarının meydana gelmesi önlenir.

>OHSAS 18001

 

OHSAS18001, BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmış "iş sağlığı ve güvenliği" standardıdır. Bu standardı ISO9001 veya ISO14001 gibi standartlardan ayıran önemli unsurlardan birisi; OHSAS 18001'in, ürün veya hizmetin güvenliğinden çok, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olmasıdır. OHSAS 18001; tehlike, tehlike tanımlama, risk ve risk azaltmaya yönelik bir standart olsa da; ISO 9001 ve ISO 14001 ile bir bütün oluştururlar.

 

OHSAS 18001 yönetim sistemi kurulan bir işyerinde;

 

- İş güvenliği kültürü oluşturulur.
- İş kazası ve meslek hastalıkları ve buna bağlı olarak iş gücü kayıpları minimize edilir.
- Tehlike ve riskler tespit edilerek proaktif yaklaşım ile kaza ya da meslek hastalığı meydana gelmeden gerekli önlemler alınır.
- Çalışanların motivasyonu yükselir.
- Yasal şartlara uyumu sağlayarak resmi makamlara karşı da sorumluluklar yerine getirilmiş olur.
- Diğer işletmeler ve müşterilere karşı güvenli, sorumlu ve duyarlı bir imaj yaratarak rekabet üstünlüğü sağlar.
- Tesislerde meydana gelebilecek acil durum, patlama, kaza vb. durumları kontrol altına alarak işletme güvenliği sağlar.